Regels

Baanregels

Artikel 1 (speelduur)
De maximum speelduur is voor een single 30 min. en dubbel 45 min. Dit maximum mag overschreden worden zolang geen andere leden zich aandienen. Die andere leden spelen in volgorde van aankomst. Bij drukte is het verplicht elke baan met vier leden te bespelen, hetgeen inhoudt, dat een single-spel onderbroken dient te worden om als dubbel-spel te worden voortgezet. 

Artikel 2 (kleding)
De banen mogen alleen met tennisschoenen betreden worden, waarvan het profiel geschikt is voor gravelbanen.De spelers worden geacht in tenniskleding de baan te betreden. 

Artikel 3 (vervoermiddelen)
Binnen de afrastering van het tennispark mag men geen gebruik maken van rijwielen of andere vervoermiddelen. Het is verboden rijwielen en bromfietsen buiten de daarvoor bestemde rijwielhekken te plaatsen. Draaiende bromfietsmotoren binnen het tennispark zijn niet toegestaan, ter vermijding van geluidshinder of overlast. Auto’s moeten boven aan de Pastoriestraat worden geparkeerd.

Artikel 4
Honden dienen aan de lijn gehouden te worden en worden geacht geen schade of overlast te bezorgen. 

Artikel 5
Niet-spelers en spelers worden verzocht erop te letten, dat zij (andere) spelers niet hinderen. Men wordt verzocht de banen uitsluitend via de desbetreffende ingangen te betreden. Openingstijden van de banen zijn: Maandag t/m zaterdag 08.30 - 22.30 uur Zondag 09.30 - tot zonsondergang 

Artikel 6
Verboden zijn al die handelingen, die in strijd zijn met de goede orde, zoals: Het spelen buiten de banen, wel in de oefenkooi. Het lopen in de bloemperken, of het plaatsen van voeten op de bloembakken. Het beklimmen van het dak van de kantine, garage of oefenwand. Het verontreinigen van banen of omliggende percelen, doordat men flesjes vergeet, of papier op de banen gooit. Elke gedraging, waardoor aan gebouwen, beplanting, hekwerk, netten en meubilair, schade zou kunnen worden aangebracht. Het maken van te harde muziek. 

Artikel 7
Het bestuur neemt geen verantwoording op zich voor ontvreemde of zoekgeraakte eigendommen van leden of bezoekers. 

Artikel 8
Men is verplicht in geval van al dan niet moedwillige vernieling van banen, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van het park, daar zo spoedig mogelijk opgave van te doen aan het bestuur of baancommissaris en de werkelijk geleden schade te vergoeden.

Artikel 9
Officiële competities, toernooien en trainingsavonden hebben voorrang boven individueel spel. Zij worden tevoren aangekondigd. Deelnemers aan laddercompetities mogen één baan laten reserveren, behalve op zaterdag en zondag na 11.00 uur ’s morgens en op trainingsavonden. Reserveringen worden op het publicatiebord vermeld. 

Artikel 10
Alle leden zijn gehouden aan het advies van bestuursleden of baancommissie. 

Artikel 11
Voor het behoud van goede banen zijn de spelers gehouden na het beëindigen van het spel, de baan te rollen (aanvang van het seizoen), de baan te vegen en bij droog weer de baan te besproeien. 

Artikel 12
Leden mogen maximaal tweemaal per seizoen introducé’s meebrengen, indien zij tevoren opgave hiervan hebben gedaan aan de secretaris van het bestuur.Een introducé mag maar twee maal per jaar worden geïntroduceerd. Zij mogen spelen zolang zich geen leden aandienen. 

Artikel 13
Seniorleden hebben op werkdagen na 19.00 uur voorrang op juniorleden. Juniorleden hebben op de woensdagmiddag voorrang op seniorleden en zwervers. 

Artikel 14
Al hetgeen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur of de baancommissie.


Huisregels

Het is ons streven om alle leden en bezoekers welke ons sportpark betreden op een optimale wijze gebruik te kunnen laten maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom heeft het bestuur van Laatjes Kaai een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven.Ongewenste en/of gewenste intimiteiten op club worden niet getolereerd en indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan.LTV Laatjes Kaai is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om ons sportpark
LTV Laatjes Kaai kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

Het bestuur van LTV Laatjes Kaai is altijd bevoegd om, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot ons sportpark (en aanverwante activiteiten) en indien nodig is het lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.

Bij het betreden van de club ga je akkoord met deze huisregels.

 

huisregels_Laatjes_Kaai.pdf Gedragscode en beleid (VOG) LTV Laatjes Kaai.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 438 4249

Clubhuis

Pastoriestraat 27
3195 HT Pernis

KVK-nummer

40341872