Cameraprotocol

 Cameraprotocol LTV Laatjes Kaai, opgesteld 28 maart 2024.

Artikel 1, Doel van het cameratoezicht
Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de eigendommen van LTV Laatjes Kaai.

Artikel 2, Taken en verantwoordelijkheden
1. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van LTV Laatjes 
    Kaai

2. Het bestuur zal een lid van het bestuur aanwijzen voor het dagelijks beheer van het systeem. 
   Alleen dit bestuurslid is namens het bestuur bevoegd camerabeelden te bekijken.

3. Het bestuurslid dat het dagelijks beheer voert stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een 
   verzoek wordt gedaan door het dagelijks bestuur van LTV Laatjes Kaai.

4. Het bestuur draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan 
    wanneer dit veiliggesteld.

5. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de politie of officier van justitie, ter 
beschikking gesteld.

Artikel 3, Privacy
1. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel diefstal van eigendommen LTV Laatjes kaai te 
voorkomen.

2. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.

3. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd met bebording bij en in het clubgebouw.

4. Leden en bezoekers gaan met het betreden van het sportcomplex akkoord met het maken van 
    beeldopnames.

Artikel 4, Inzage in opgenomen materiaal
1. Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen 
    opgesteld voor het inzien van beelden. Als iemand beelden wil inzien, heeft hij of zij slechts het 
    recht beelden in te zien waarop hij of zij zichtbaar is.

2. Alleen het bestuur kan besluiten tot het inzien van camerabeelden. In principe vindt dit alleen 
    plaats als er een calamiteit (d.w.z. geweld, inbraak, vernieling, vermissing en/of diefstal van geld 
    of goederen etc.) heeft plaatsgevonden.

3. Als leden, vrijwilligers, ouders en/of bezoekers gerichte aanleiding hebben om camerabeelden 
    te laten raadplegen, dan kunnen zij via een email een verzoek indienen bij het bestuur van LTV 
    Laatjes Kaai.

4. Bij het indienen van een aanvraag dient de betrokkene aan te geven waar, op welk tijdstip en in 
    welke tijdsbestek de beelden zijn gemaakt.

5. Het bestuur van LTV Laatjes Kaai beslist binnen 7 dagen op een verzoek tot raadpleging van 
beeldmateriaal.

6. Beeldmateriaal mag alleen door het hiervoor aangewezen bestuurslid worden bekeken.

7. Beeldmateriaal zal niet er inzage aan betrokkenen worden gegeven.

Artikel 5, Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

1. Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de 
    politie.

2. De persoon die namens de politie de beelden in ontvangst neemt, dient zich van tevoren te 
    legitimeren. Deze persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het 
    beeldmateriaal.

Artikel 6, Het camerasysteem en de beveiliging
1. Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem.

2. Er wordt gebruik gemaakt van alleen een camera achter de bar. Mensen aan de bar zullen niet 
    zichtbaar zijn op de beelden.

3. Er worden geen opnames gemaakt in kleedkamers en toiletten.

4. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats.

5. De opnames worden na 30 dagen automatisch overschreven. Hierbij zullen de oudste opnames 
    als eerste worden overschreven.

6. Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden bewaard tot het incident is 
    afgehandeld.

7. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek waarvan aangifte is gedaan 
    bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie.

Artikel 7, Informatieverstrekking
1. Dit protocol wordt via de website van LTV Laatjes Kaai gepubliceerd.

2. Klachten over de camerabeveiliging dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van 
    LTV Laatjes Kaai

3. Bij aanpassingen van dit protocol zullen alle leden op de hoogte worden gesteld via een publicatie      op de website van LTV Laatjes Kaai

Namens bestuur LTV Laatjes Kaai. 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 438 4249

Clubhuis

Pastoriestraat 27
3195 HT Pernis

KVK-nummer

40341872